Projekt zagospodarowania terenu – co to takiego?

Przy omawianiu dokumentów koniecznych do uzyskania zezwolenia na budowę oraz rozpoczęcia prac związanych z inwestycją często wspomina się o projekcie zagospodarowania terenu. Jednak nie poświęca się temu dokumentowi zbyt wiele czasu. A przecież musi być prawidłowo przygotowany, aby uzyskać zezwolenie od odpowiednich organów. Czym właściwie jest plan czy też projekt zagospodarowania terenu i jakie elementy powinien zawierać, by bez problemu uzyskać zezwolenie na budowę na jego podstawie?

Czym jest projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu to jeden z dokumentów, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, razem z projektem domu tworzy pełny projekt budowlany. Projekt musi być wykonany przez osobę posiadającą do tego uprawnienia – najczęściej jest to specjalizujący się w tworzeniu projektów zagospodarowania terenu architekt. Jednak nie musi to być ten sam architekt, który będzie wykonywał dla nas projekt domu.

Co jest potrzebne do przygotowania projektu zagospodarowania terenu?

W celu sporządzenie projektu zagospodarowania terenu wcześniej należy zaopatrzyć się w stosowne dokumenty. Jednym z najważniejszych jest aktualna mapa geodezyjna. Na jej podstawie osoba przygotowująca projekt będzie zaznaczała obrys domu. Na mapę nanoszone są również wymiary zewnętrzne domu oraz rzędna parteru (określenie, na jakim poziomie względem punktu odniesienia mapy ma być usytuowany budynek). To właśnie optymalne usytuowanie domu na działce jest głównym zadaniem architekta przygotowującego plan zagospodarowania domu. Wbrew pozorom nie może on pozwolić sobie na pełną dowolność, gdyż usytuowanie musi być zgodne z prawem, a także miejskim planem zagospodarowania terenu. Utrudnienia mogą pojawić się również od strony samej działki, gdy jest ona nietypowa np. dość wąska, mała lub położona na dużym spadku terenu.

W projekcie zaznaczone powinny być także miejsca, w jakich w przyszłości na działce będą umieszczone takie elementy jak: studnia, zbiornik na nieczystości, studnia czy przydomowa oczyszczalnia ścieków. Ważnymi elementami, jakie muszą znaleźć się także na projekcie to: miejsce przeznaczone na ogrodzenie działki, dojazdy, dojścia do poszczególnych zabudowań znajdujących się na działce, a także miejsce przeznaczone na garażowanie samochodu.

Oprócz tego niektóre urzędy udzielające zezwolenia na budowę wymagają zaznaczenia trasy przyłączy. Jednak warto już od razu nanieść proponowane trasy przyłączy, jakie będą znajdować się na działce, gdyż będzie wtedy o wiele łatwiej skoordynować projekt z poszczególnymi, istniejącymi już instalacjami.

O czym trzeba pamiętać przygotowując projekt zagospodarowania terenu?

Jak to zostało wyżej wspomniane, dom na działce musi być usytuowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Dlatego architekt przygotowując projekt musi uwzględnić między innymi przepisy dotyczące działek budowlanych, ale i ochrony środowiska, dróg publicznych czy ochrony przeciwpożarowej. Bardzo ważne jest też zachowanie odległości budynku względem innych obiektów znajdujących się w jego sąsiedztwie, w tym sąsiednich działek, granic drogi, innych budynków (zarówno położonych na terenie tej samej działki, jak i działek sąsiednich), a także do urządzeń, jakie będą znajdowały się na działce (chodzi tutaj między innymi o rurociągi znajdujące się pod ziemią, śmietniki, miejsce parkingowe czy linie wysokiego napięcia).

Warto tutaj pamiętać również o zasadzie wzajemności, która mówi o tym, że w niektórych przypadkach przy usytuowaniu zabudowy przy granicy działki można zmniejszyć określone w przepisać odległości od granicy. Możliwe jest to jednak, gdy przy granicy sąsiedniej działki jest już lub będzie postawiony obiekt o takich samych wymiarach i właściwościach, jaki ma stanąć na naszej działce.

Posadowienie budynku na działce należy też poprzedzić zapoznaniem się z planem miejscowego zagospodarowania. Pozwoli to zapoznać się między innymi z planowanymi inwestycjami w naszej okolicy i przygotowanie położenia domu w taki sposób, aby nie kolidowało ono w żaden sposób z mającymi powstać w przyszłości obiektami budowlanymi, przyłączami czy drogami.